Handelsvilkår


Handelsbetingelser hos Normann & Witt
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Normann & Witt. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som kunde og Normann & Witt og afvigelser fra disse vilkår skal aftales særskilt for at være gyldige. Kunden er til bestandigt forpligtet til i enhver henseende forpligtet for at overholde nærværende vilkår. Kundens evt. generelle indkøbsbetingelser, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Nyeste version af 23. Februar 2020.
1. Forbehold
Vi tager forbehold for tryk- og tastefejl. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Vær endvidere opmærksom på, at det kan være vanskeligt at gengive farver 100% korrekt på billeder. Normann & Witt kan ikke drages til ansvar for forsinkelser hos fragtselskaber eller toldmyndigheder.
2. Betaling af varer
Normann & Witt har altid ret til at tage forudbetaling på det fulde beløb af specielt producerede produkter, med mindre andet er skriftlig aftalt.

Du har hos Normann & Witt følgende nedenstående muligheder for betaling. Alle priser er inklusiv moms. Normann & Witt er berettiget til løbende at ændre prissatserne. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l. er Normann & Witt berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af Normann & Witt's benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

Der kan enten betales via kontant betaling, Mobilepay, samt mulighed for bankoverførelse.

Ved bankoverførsel eller giroindbetaling sender Normann & Witt en faktura der skal betales inden 3 kalenderdage fra fakturaen er modtaget. Ved forsinket betaling beregnes morarente iht. diskontoen pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af Normann & Witt's betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Normann & Witt til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. Hvis ikke betalingen er modtaget, inden 7 kalenderdage, sendes første rykker. Ved rykkeprocedure pålægges der gebyr iht. gældende ret.
2.1 Betalingskort
Varen betales med betalingskort ved bestillingen. Kortinformationen overføres til Normann & Witt via en sikker forbindelse (SSL). Informationerne godkendes af pengeinstituttet og videresendes til Normann & Witt, som overfører beløbet ved afsendelse af varen. Ved køb af skræddersyede varer, trækker Normann & Witt beløbet ved ordrens påbegyndelse.
2.2 Bankoverførsel
Vælger man at betale via bankoverførsel, kan pengene overføres via homebanking eller ved overførelse af pengene i banken.

Alle beløb skal overføres til vores bankkonto i Kreditbanken A/S med følgende oplysninger: Reg nr. 7930 Konto nr. 1405878. Faktura nr. skal påføres af betaler.
2.3 Mobilepay
Ønskes der betaling med Mobilepay skal det fulde beløb, med mindre andet er aftalt, overføres til følgende Mobilepay nr. 92279. I overførselen skal fulde navn og faktura nr. fremgå.
3. Levering
Bestilte varer kan afhentes i Normann & Witt's butik, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Leveringstiden på skræddersyede varer, er mellem 4 til 6 uger fra betalingstidspunktet. Der skal påregnes ekstra leveringstid hvis man ønsker levering til døren.

Normann & Witt forbeholder sig retten til at udbedre evt. Fejl og mangler på skræddersyede produkter. Hvilket i værste tilfælde kan forlænge leveringstiden med yderligere 4 til 6 uger. Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Normann & Witt skriftligt henvises hertil. Normann & Witt forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden.
4. Fortrydelsesret
I overensstemmelse med loven om forbrugerbeskyttelse ved fjernhandel og hjemmesalgsaftaler har forbrugeren, som hovedregel fortrydelsesret jvf. (§ 13). Ifølge (§ 14, 3 p.) gælder hovedreglen dog ikke varer, som er specielt producerede og som på grund af sin beskaffenhed ikke kan tilbageleveres. Undtagelsen fra hovedreglen gælder for køb af Normann & Witt's skræddersyede jakker, skjorter og øvrige specielt producerede produkter.

Uagtet ovennævnte er der dog fuld ombyttelsesret hvis: Farven, mønstret eller snittet ikke stemmer overens med det valgte.

Ved køb af skræddersyede produkter må det forventes, at der kan komme en tilretning af det enkelte produkt. Dette kan i sagens natur ikke ses som en fortrydelsesret.
5. Tilpasningsgarantien
Normann & Witt tilbyder tilpasningsgaranti som gælder i op til 30 dage efter første afhentning. Man skal påregne 1-2 ugers ekstra leveringstid hvis der skal udføres tilpasninger.
6. Reklamationsret
Normann & Witt yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Normann & Witt indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.
7. Indlevering af varer
Ved indlevering af varer til reparation og/eller forandring er det et krav, at varerne indleveres i nyvasket/renset stand.
8. Personoplysninger
Normann & Witt er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger som kunden giver til Selskabet. Kundens personoplysninger bliver behandlet af Normann & Witt for at kunne administrere relationen mellem os og kunden. Hverken personoplysninger eller e-postadresser vil blive udleveres til tredje part.

De personlige oplysninger, som kunden oplyser under et køb, bruges udelukkende til ordre-behandling, og bliver ikke videregivet til andre.

Alle måleprofiler er Normann & Witt’s ejendom og kan ikke udleveres til anden brug.

Alle personlige oplysninger gemmes i 10 år, for at lette en fornyet handel og af hensyn til efterforskning af evt. svindel.
9. I tilfælde af fejlbestilling
I det øjeblik kunden har betalt for sine varer, er der indgået en købsaftale imellem Normann & Witt og kunden. Denne aftale er bindende, og kan ikke ændres.

Er der sket en fejl ved bestillingen, skal man tage kontakt til Normann & Witt omgående og Normann & Witt vil prøve at imødekomme ønsket om ændringer. Idet produktionen af de skræddersyede varer påbegynder samtidig med at ordren bliver fremsendt til Normann & Witt er ønsket om en ændring derfor ikke altid mulig. Hvis ikke kunden kan vise en skriftlig bekræftelse på at Normann & Witt har accepteret ændringen vil den oprindelige købsaftale altid være gældende.
10. Risikoen for varerne
Risikoen for varer købt hos Normann & Witt overgår til kunden som forbruger på leveringstidspunktet.
11. Misligholdelse
Kunden kan ophæve købet, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. For ophævelse på grund af mangler er det en betingelse, at manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet. Såfremt mangler ikke er afhjulpet inden rimelig tid, er det endvidere en betingelse for ophævelse, at kunden fremsender et påkrav med en sidste frist for afhjælpning på 10 arbejdsdage – og hvis dette har fundet sted inden fristens udløb, falder misligholdelsen bort, ligesom den misligholdende part ikke kan afkræves erstatning i anledning af misligholdelsen – hvoraf det fremgår, at Kunden vil ophæve købet, såfremt afhjælpning ikke er gennemført inden fristens udløb.

Det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt en part går konkurs (medmindre konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i Ydelsen), såfremt en part træder i betalingsstandsning eller åbner af forhand­linger om akkord, eller såfremt der indtræder væsentligt forringede økonomiske for­hold i øvrigt, der bringer Ydelsens rette opfyldelse i fare.

Bestemmelsen om at afgive påkrav med 10 arbejdsdage til at rette for sig gælder også, såfremt en part ønsker at gøre anden misligholdelsesvirkning gældende end ophævelse af købet, idet misligholdelsesvirkningen falder bort, såfremt den misligholdende part retter for sig inden den nævnte 10-arbejdsdages frist.

Ved afhjælpning af mangler tilstræbes det, at manglerne kan afhjælpes fra Normann & Witt's adresse, således at afhjælpning kan ske via elektronisk fjernopkobling. Såfremt afhjælpning skal ske på kundens adresse sker dette uden omkostning for kunden.
12. Ansvarsfraskrivning
Kunden er indforstået med, at Normann & Witt ikke er erstatningsansvarlig overfor kunden for opståede tab, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Normann & Witt's kontrol, og som Normann & Witt ikke med rimelighed på tidspunktet for købets vedtagelse burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Normann & Witt hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf, tab af goodwill og lignende.

Normann & Witt's erstatningspligt er i alle tilfælde begrænset til 25 % af prisen for den pågældende ordre, som Kunden har betalt. Uanset størrelsen af Kundens betaling, er det samlede erstatningsansvar dog beløbsmæssigt maksimeret til kr. 5.000. Der påtages intet ansvar for datasikkerheden under transmission via Internettet.

Uanset de netop nævnte bestemmelser bortfalder retten til erstatning for et eventuelt dokumenteret tab ikke. Købet er underlagt dansk ret, og kontrakt sproget er dansk.

Eventuelle tvister behandles efter de almindelige gældende værnetingsbestemmelser i dansk ret.
13. Force majeure
Hverken Normann & Witt eller kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig overfor anden part, for så vidt angår forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved købets indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, eller for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Normann & Witt's kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Normann & Witt samt indtrædelse af force majure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der fra underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som Normann & Witt ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Normann & Witt udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere købet, såfremt overtagelses-dagen overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af en sådan annullering tilbage-leverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget af den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav parterne imellem.
14. Produktansvar
For produktansvar hæfter Normann & Witt og/eller er Normann & Witt's ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette Normann & Witt, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Normann & Witt ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Normann & Witt sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
15. Ikrafttræden, ophævelse og opsigelse
Er intet andet skriftligt aftalt, træder købet i kraft ved afgivelse af ordrebekræftelse og løber indtil købet er leveret, eller indtil den berettigede opsiges.
16. Generelle bestemmelser
Normann & Witt er berettiget til at optage kunden på offentligt tilgængelige referencelister, dersom Kunden konkret giver tilladelse hertil.

Normann & Witt er berettiget til løbende og uden varsel at opdatere og ændre nærværende forretningsbetingelser.